Logo zuidenveld horizontaal met tekst

Aansprakelijkheid optocht

Tentoonstellingsvereniging Zuidenveld en Plaatselijke Commissie Zuidenveld Schoonebeek zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en derden, ontstaan tijdens voorbereidingen en deelname aan de optocht. Zuidenveld heeft een WA-verzekering, echter de risico’s van een optocht kunnen op deze polis niet worden meeverzekerd.

Bij letsel van deelnemers en/of derden, alsmede schade aan voertuigen en eigendommen van deelnemers en derden is in principe de deelnemer zelf of de organisatie waartoe de deelnemer behoort aansprakelijk.

Motorvoertuigen welke deelnemen aan de optocht moeten volgens bestaande wettelijke verplichte bepalingen  ten minste zijn verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid (WA). De praalwagen valt (zolang deze aan de tractor is vastgekoppeld) onder de verzekering van de tractor. De WA-verzekering geldt tevens voor de deelnemende oldtimers.

Indien het Zuidenveld door niet voorziene omstandigheden of overmacht besluit de optocht niet door te laten gaan, acht zij zich niet aansprakelijk voor enig nadeel of schade geleden door de deelnemers.

Voor het Zuidenveld is het niet mogelijk collectief het risico van deelname aan deze optocht te verzekeren.

Voor paarden is de aansprakelijkheid voor de eigenaar of bereider. Zij kunnen zich verzekeren via WA-particulier of WA-landbouwbedrijf.

Wij adviseren deelnemers het volgende:

Voertuigen die een verzekering hebben voor aansprakelijkheid (WA) geven niet in alle gevallen dekking voor deelname aan optochten. Het is derhalve noodzakelijk bij de tussenpersoon of verzekeraar na te gaan of dit risico is meeverzekerd, of dat hiervoor tijdens de optocht dekking kan worden verleend.

Bij landbouwtrekkers is het optochtrisico als zodanig niet gedekt, maar verzekeraars zijn in veel gevallen na melding bij de tussenpersoon of verzekeraar bereid het risico voor de betreffende dag van de optocht incl. aan en afvoer mee te verzekeren. Soms kan hiervoor een klein bedrag aan premie worden gevraagd. Voor sommige verzekeringsmaatschappijen is het meerijden van trekkers in optochten acceptabel, als aan de volgende voorwaarden(*) wordt voldaan:

  • er is een vergunning afgegeven voor de optocht;
  • bij staplaatsen op de wagen dient een omheining van minimaal 80 cm aanwezig te zijn
  • bij zitplaatsen op de wagen dient een omheining van minimaal 60 cm aanwezig te zijn;
  • er dient voldoende toezicht van volwassenen te zijn als er kinderen op de wagen meerijden;
  • er mag enkel stapvoets gereden worden.

* Onder voorbehoud van wijzigingen maatschappij.

Bovenstaande voorwaarden kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen. Daarom het dringende advies om de deelnemende eigenaren van de tractoren contact te laten opnemen met hun eigen verzekeringsmaatschappij.

Is een verzekeraar van het betreffende voertuig niet bereid om het optochtrisico te verzekeren, dan dient voor dit voertuig door de deelnemer, organisatie of vereniging waartoe deze behoort een aparte verzekering te worden gesloten. Een voorbeeld is de Praalwagenverzekering. De premie per object bedraagt circa 175,- incl. poliskosten en assurantiebelasting.

Deelnemers in groepsverband en individuele deelnemers zonder motorvoertuigen, welke schade of letsel aan derden veroorzaken, zijn in principe persoonlijk aansprakelijk, soms kan een beroep worden gedaan op de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP) of een aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging of organisatie welke zich als deelnemer aan de optocht heeft ingeschreven.